• Президент України
 • Верховна рада
 • Урядовий портал
 • енергоефективність
 • Донецька ОДА
 • Донецкий областной совет
 • Донецький обласний контактний центр
 • Національної дитячої «гарячої лінії»
 • Асоціація міст України
 • Донецька обласна служба зайнятості
 • Державний реєстр виборців
 • Веб-портал електронних послуг

Оновлено 05.03.2018 11:56

П Р А В И Л А внутрішнього розпорядку працівників виконкому міської ради

ЗАТВЕРДЖУЮ


Міський голова


Г.А.Костюков1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ НА РОБОТУ ТА ЗВІЛЬНЕННЯ

3. ОСНОВНІ ОБОВ’ЯЗКИ ПРАЦІВНИКІВ

4. ОСНОВНІ ОБОВЯЗКИ АДМІНІСТРАЦІЇ

5. РОБОЧИЙ ЧАС ТА ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ

6. ЗАОХОЧЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ ЗА УСПІХИ У РОБОТІ

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПРАЦІВНИКІВ ЗА ПОРУШЕННЯ ТРУДОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯКонституція України передбачає і забезпечує рівність трудових прав усіх громадян незалежно від походження, соціального і майнового стану, расової та національні приналежності, статі, мови, політичних поглядів, релігійних переконань і характеру занять, місця проживання та інших обставин.


Вказані правила вводяться з метою урегулювання у відповідності до Кодексу Законів про Працю і Закону «Про службу в органах місцевого самоврядування» відносин адміністрації і працівників відділення у галузі праці, зміцнення її дисципліни, ефективного використання прав працівників і робочого часу, забезпечення високої якості роботи, підвищення продуктивності праці, а також створення необхідних організаційних і економічних умов для нормальної високопродуктивної роботи, застосування до порушників трудової дисципліни засобів дисциплінарного і громадського впливу.


Питання, пов’язані із застосуванням правил внутрішнього трудового розпорядку, вирішує адміністрація у межах наданих їй прав, а у випадках, передбачених чинним законодавством і правилами внутрішнього трудового розпорядку спільно або за погодженням із профспілковим комітетом чи іншим представницьким органом трудового колективу.


↑ На верх
2. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ НА РОБОТУ ТА ЗВІЛЬНЕННЯПрацівники і службовці реалізують своє право на працю згідно із Кодексом Законів про Працю України» та Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування» шляхом укладання з адміністрацією виконкому з працівником трудового договору, за яким працівник зобов’язується виконувати доручену йому роботу з підпорядкуванням внутрішньому трудовому розпорядку, адміністрація зобов’язується виплачувати йому заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання певної роботи. Договір може бути строковий, безстроковий і на виконання певної роботи.


Прийняття на роботу у виконком здійснюється згідно зі ст.10 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», як правило, на конкурсній основі відповідно до Постанови Кабінету МіністрівУкраїни від 15. 02.2002 № 169 «Про затвердження порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців».


  Для участі у конкурсі на заміщення вакантних посад громадяни подають такі документи:
  - особова картка (форма П-2ДС) з відповідними додатками та фотокарткою розміром 4х6 сантиметрів;
  - копії документів про освіту, науковий ступінь, вчене звання, підвищення кваліфікації;
  - копії 4 сторінок паспорта та копію довідки про присвоєння індифікаційного номера;
  - відповідно до статті 13 Закону України «Про службу в органах місце-вого самоврядування» відомості про доходи, зобов’язання фінансового характеру та майновий стан державного службовця чи особи, що претендує на заняття посади державного службовця (далі - претендента), і членів його сім’ї;
  - заява про участь у конкурсі.


Забороняється вимагати від громадян при прийнятті на роботу документи, пред’явлення яких не передбачено чинним законодавством і цим Положенням. При прийнятті працівників на посаду державних службовців вони одночасно приймають Присягу державних службовців, а також при призначенні на посади 3-7 категорії пред’являють декларації про доходи.


Прийняття на роботу оформляється розпорядженням міського голови, яке повідомляється працівникам під підпис. У розпорядженні вказується назва посади структурного підрозділу відповідно до штатного розпису та розмір оплати праці. Цим же розпорядженням працівникові присвоюється відповідний ранг посадової особи місцевого самоврядування та розмір доплати за ранг. Надбавка за вислугу років на службі в органах місцевого самоврядування (або державній службі) призначається відповідно до протоколу засідання комісії.


До початку роботи за укладеним договором, а також при переведенні в установленому порядку на іншу роботу, адміністрація зобов’язана:


- ознайомити службовця з дорученою роботою, умовами оплати праці, роз’яснити його прав та обов’язки, взаємовідносини по службі;
- ознайомити працівника з правилами внутрішнього трудового розпорядку виконкому;
- визначити працівникові робоче місце, забезпечити його необхідними для роботи засобами, оргтехнікою тощо;
- провести інструктаж з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці і протипожежної безпеки.


Всім працівникам, які працюють у виконкомі більше 5 днів, повинні бути зроблені записи в трудові книжки за встановленим законодавством порядком.


Припинення трудового договору можливе при умовах, передбачених чинним законодавством.


Працівник має право за своєю ініціативою розірвати трудовий договір, укладений на невизначений строк, попередивши про це адміністрацію виконкому письмово за 2 тижні. При розірванні трудового договору з поважних причин адміністрація повинна розірвати договір у строк, який просить працівник.


У день звільнення адміністрація зобов’язана видати працівникові його трудову книжку з внесеними до неї необхідними записами і провести з ним повний розрахунок. Днем звільнення вважається останній день роботи.


При укладенні трудового договору, може бути обумовлений угодою, випробувальний термін з метою перевірки відповідності робітника або службовця роботі, яка йому доручається. Умова про випробування обов’язково повинна бути відображена у розпорядженні про прийняття на роботу.


↑ На верх
3. ОСНОВНІ ОБОВ’ЯЗКИ ПРАЦІВНИКІВ  Службовці зобов’язані:


  - працювати чесно і сумлінно, дотримуватись дисципліни праці, правил внутрішнього розпорядку, своєчасно виконувати розпорядження адміністрації, використовувати весь робочий час для продуктивної праці, а також дотримуватись вимог по охороні праці, техніці безпеки, протипожежної безпеки та виробничої санітарії, берегти доручену власність виконкому;
  - покращувати якість роботи, не допускати упущень і прорахунків, дотримуватись дисципліни, вживати заходів до негайного усунення недоліків, причин і умов, які перешкоджають або ускладнюють нормальне виконання роботи і негайно повідомляти про те, що трапилось, адміністрацію;
  - утримувати своє робоче місце в належному порядку, чистоті, справному стані, а також підтримувати чистоту у приміщенні виконкому і на його території;
  - дотримуватись встановленого порядку збереження матеріальних цінностей і документів;
  - бережливо ставитись до майна виконкому, меблів, оргтехніки тощо: раціонально використовувати оргтехніку, інвентар, канцелярське приладдя, матеріали, електроенергію та інші матеріальні ресурси. Економно використовувати час на міжміські та міські телефонні переговори.


  Працівник повинен виконувати доручену йому роботу і не передоручати її виконання іншій особі, за винятком випадків, передбачених законодавством, та за дорученням, або згодою керівника.


  Адміністрація не має права вимагати від працівника виконання роботи, необумовленої трудовим договором.


  Коло обов’язків, які виконує кожний працівник, відповідно до своєї кваліфікації або посади, визначається посадовою інструкцією, матеріальне забезпечення і соціальне страхування згідно з чинним законодавством.


  ↑ На верх
  4. ОСНОВНІ ОБОВЯЗКИ АДМІНІСТРАЦІЇ   Адміністрація виконкому зобов’язана:


   - правильно організувати роботу працівників, щоб кожний працював за своєю спеціальністю і кваліфікацією та виконував свої зобов’язання обумовлені посадовими інструкціями, мав закріплене за ним робоче місце;
   - забезпечити здорові й безпечні умови праці;
   - всебічно розвивати й удосконалювати організацію та стимулювання праці, організувати вивчення, розповсюдження і впровадження передових та сучасних методів роботи виконкому;
   - своєчасно доводити до спеціалістів і структурних підрозділів планові завдання, організовувати забезпечення їх виконання;
   - постійно забезпечувати моральну і матеріальну зацікавленість працівників у результатах особистої праці і в загальних підсумках роботи свого підрозділу та виконкому в цілому;
   - видавати працівникам заробітну плату в установлені строки;
   - забезпечувати суворе дотримання трудової і службової дисципліни, враховуючи при цьому думку трудового колективу;
   - неухильно дотримуватись законодавства про працю і правил охорони праці, постійно покращувати їх умови;
   - своєчасно розглядати і впроваджувати раціоналізаторські пропозиції, підтримувати і заохочувати кращих працівників;
   - забезпечувати систематичне виробниче навчання та підвищення кваліфікації службовців і рівень їх економічних і правових знань, створювати необхідні умови для оволодіння ними сучасними методами державного управління, поєднання роботи з навчанням у вищих навчальних закладах та підвищування професійного зросту працівників;
   - створювати колективу необхідні умови для виконання своїх повноважень, сприяти утвердженню в ньому творчої обстановки, всебічно підтримувати і розвивати ініціативу та активність працівників, застосовувати для цього збори, наради, своєчасно розглядати критичні зауваження працівників і своєчасно повідомляти їх про вжиті заходи;
   - уважно ставитись до потреб і запитів працівників, при можливості поліпшувати їх житлові і культурно-побутові умови;
   - адміністрація у межах своїх повноважень і за рахунок виділених коштів може встановити додаткові трудові і соціально-побутові пільги для працівників враховуючи чинне законодавство.


   Адміністрація виконує свої обов’язки самостійно, а у відповідних випадках спільно або за погодженням з профспілковим комітетом.


   ↑ На верх
   5. РОБОЧИЙ ЧАС ТА ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ   Початок роботи - з 8.00


   Перерва на обід - з 12.00 до 12.45


   Закінчення роботи - о 17.00


   Тривалість робочого тижня - 40 годин, робочого дня (понеділок - четвер) - по 8 год. 15 хвилин, у п’ятницю - 7 годин. Напередодні святкових неробочих днів (1 січня - Новий рік, 7 січня - Різдво Христове, Пасха, Трійця, 8 березня - Міжнародний жіночий день, 1-2 травня - день Міжнародної солідарності трудящих, 9 травня - День Перемоги, 28 червня - День Конституції, 24 серпня - День Незалежності України) робочий день скорочується на 1 годину.


   У тих випадках, коли святковому дню передують дні щотижневого відпочинку, скорочення тривалості робочого дня не проводиться.


   Робота у вказані дні компенсується відповідно до діючого законодавства.


   Табель веде відповідальний. В кінці місяця табель обліку робочого часу подається у бухгалтерію.


    Забороняється в робочий час:


    відволікати службовців від їх безпосередньої роботи, викликати або звільняти їх з роботи для виконання ними громадських обов’язків та справ.
    скликати збори, засідання, різноманітні наради по громадських справах.


    Черговість надання щорічних відпусток встановлює адміністрація за погодженням з профспілковим комітетом з урахуванням необхідності забезпечення нормального ходу роботи і сприятливих умов для відпочинку працівників. Графік відпусток складається і затверджується керівником виконкому на кожний календарний рік не пізніше 15 січня поточного року і доводиться до відома усіх працюючих.


    ↑ На верх
    6. ЗАОХОЧЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ ЗА УСПІХИ У РОБОТІ     За зразкове виконання трудових обов’язків, поліпшення якості роботи, довгочасну і бездоганну роботу та інші досягнення у праці застосовують такі заохочення:


     - преміювання;
     - нагородження почесною грамотою;
     - нагородження цінними подарунками;
     - оголошення подяки.


    Заохочення застосовується адміністрацією разом або за погодженням з профспілковим комітетом


    Заохочення оголошується розпорядженням міського голови і заноситься до трудової книжки працівника. Службовці, котрі успішно і сумлінно виконують свої обов’язки, проявляють ініціативу і винахідливість для поліпшення результатів праці, користується перевагами і пільгами при соціально-культурному і побутовому обслуговуванні. Таким працівникам надаються переваги при просуванні по службі. Посадовим особам місцевого самоврядування за виконання особливо відповідальних завдань може бути присвоєний черговий ранг достроково в межах відповідної категорії посад. При виході на пенсію посадовим особам місцевого самоврядування за багаторічну сумлінну працю посадовій особі місцевого самоврядування може бути присвоєний черговий ранг поза межами категорії посад, у цьому випадку ранг присвоюється керівником вищестоящого органу.


    За особливі трудові заслуги працівники також представляються у вищі органи для заохочення, до нагородження орденами, медалями, іншими державними нагородами, почесними грамотами, а також до присвоєння Почесного звання кращого працівника за даною професією.


    ↑ На верх
    7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПРАЦІВНИКІВ ЗА ПОРУШЕННЯ ТРУДОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ    Порушення трудової дисципліни, невиконання або несвоєчасне і неякісне виконання працівником покладених на нього трудових обов’язків призводить до застосування засобів дисциплінарного і громадського впливу а також до застосування інших заходів, передбачених діючим законодавством.


     За порушення трудової дисципліни до працівника можуть бути застосовані такі стягнення:


     - оголошення догани;
     - звільнення з роботи.


     Дисциплінарне стягнення застосовується безпосередньо за вчинення проступку, але не пізніше одного місяця з дня його виявлення, не рахуючи звільнення працівника від роботи у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю або перебування його у відпустці.


     Дисциплінарне стягнення застосовується міським головою або особою, яка його заміняє у разі його відсутності.


     Керівництво виконкому має право замість накладення дисциплінарного стягнення передати питання про порушення трудової дисципліни на розгляд трудового колективу.


     До застосування дисциплінарного стягнення адміністрація повинна зажадати і одержати від порушника трудової дисципліни письмове пояснення.


     За кожне порушення трудової дисципліни може бути застосовано лише одне дисциплінарне стягнення.


     Розпорядження міського голови про застосування дисциплінарного стягнення оголошується працівникові під підпис.


     Якщо протягом року з дня накладення дисциплінарного стягнення на працівника не буде накладено нове дисциплінарне стягнення, то він вважається таким, що не має дисциплінарного стягнення.


     Керівництво виконкому за своєю ініціативою або за клопотанням трудового колективу може зняти дисциплінарне стягнення достроково до закінчення одного року.


     Протягом дії дисциплінарного стягнення заходи заохочення на працівника не застосовуються.


      До посадових осіб місцевого самоврядування крім дисциплінарного стягнення, передбаченого трудовим законодавством України, можуть застосуватись і такі заходи дисциплінарного впливу:


      - попередження про неповну службову відповідність;
      - затримка до одного року у присвоєнні чергового рангу або призначенні на посаду.


      ↑ На верх

3080 переглядів

Print

Пошук на сайтiКалендар новин


 • інвест паспорт_eng
 • Контакт центр
 • КРАМАТОРСЬКА МІСЬКА РАДА ОТРИМАЛА ВІД ГО «ІНСТИТУТ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ» ВІДЗНАКУ «РАДА ДРУЖНЯ ДО МЕДІА»
 • СБУ Інформує
 • Петиції
 • Громадський бюджет
 • бджет-візуалізація
 • ОСББ
 • Фондсоц страхування
 • Програм
 • Портал відкритих даних
 • Безоплатна правова допомога
 • Проект підтримки внутрішньо переміщених осіб
 • Реєстрація документів на субсідію
 • Пільги учасникам АТО
 • Інформанція для переселенців
 • Сайт «Teplo.gov.ua»: як отримати субсидію?