• Президент України
 • Верховна рада
 • Урядовий портал
 • енергоефективність
 • Донецька ОДА
 • Донецкий областной совет
 • Донецький обласний контактний центр
 • Національної дитячої «гарячої лінії»
 • Асоціація міст України
 • Донецька обласна служба зайнятості
 • Державний реєстр виборців
 • Веб-портал електронних послуг

Оновлено 11.07.2019 10:26

IBI-Rating присвоїло кредитний рейтинг та рейтинг інвестиційної привабливості місту Краматорськ / IBI-Rating has determined the credit rating and an investment attractiveness rating of Kramatorsk city/ English version below /IBI-Rating присвоїло кредитний рейтинг та рейтинг інвестиційної привабливості місту Краматорськ


   Національне рейтингове агентство ІВІ-Rating повідомляє про присвоєння кредитного рейтингу місту Краматорськ на рівні uaВВВ+ з прогнозом «стабільний», а також рейтингу інвестиційної привабливості на рівні invВВВ.


   Такі рівні рейтингів відображають достатню спроможність міста розраховуватися за своїми борговими зобов’язаннями та достатню інвестиційну привабливість. «Стабільний» прогноз, з найбільш високою часткою ймовірності, передбачає незмінність рейтингу на горизонті 12 місяців.


   При оновленні рейтингів було враховано:


   1.Структуру економічного комплексу міста


   Місто Краматорськ має потужний промисловий комплекс та помірно диверсифіковану економіку. Основу промисловості формують підприємства машинобудування (40%) та з виробництва металевих конструкцій (10%), також активно розвивається торгівля та сфера послуг.


   На території Краматорської міської ради, що об‘єднує 14 населених пунктів, проживає 186,8 тис. мешканців та здійснюють діяльність понад 10 тис. суб‘єктів господарювання. Протягом 2016-2018 рр. обсяг реалізованої промислової продукції зріс на третину до 26,3 млрд грн., що у розрахунку на одного мешканця в 2,4 рази вище за середній показник по країні. Показники розвитку економіки міста є вищими проти середніх даних по Україні. У Краматорську рівень безробіття є нижчим, а рівень заробітної плати -  вище та відсутня заборгованість із її виплати.


   2. Конкурентні переваги та недоліки у порівнянні з іншими містами країни


   У місті Краматорськ локалізовано більшість органів державної влади регіону. Окрім того, місто має значну кількість навчальних закладів (за різними профілями), та розвинену обслуговуючу, комунальну й соціальну інфраструктуру. В той же час, вплив на розвиток ділової активності має наближеність до зони ООС та особливий режим правового регулювання в регіоні. Вплив фактору вдалого розташування міста відносно міжнародних транспортних коридорів обмежується веденням військових дій в регіоні та торговельними обмеженнями. Спостерігається конкуренція за трудові ресурси з боку наближених міст (промислових центрів).


   3. Ефективність фінансової політики та показники бюджету


   У 2016-2018 рр. спостерігалось збільшення надходжень до бюджету Краматорської міської ради, що відбувається як за рахунок власних джерел наповнень, так і офіційних трансфертів з бюджетів вищих рівнів. Обсяг надходжень збільшився в 1,5 рази до 2,4 млрд грн. З них власні доходи зросли в 1,6 рази до 1,1 млрд грн, їх основу складають податкові надходження, п’яту частину з яких формує ПрАТ «Новокраматорський машинобудівний завод», що робить наповнення бюджету чутливим до результатів його діяльності. Бюджетні кошти, у більшій мірі, спрямовуються на фінансування захищених статей. Окрім того,  збільшуються асигнування, спрямовані на розвиток інфраструктури, що у т. ч. відбувається спільно із міжнародними фінансовими та гуманітарними організаціями, якими впроваджується низка проектів. При цьому, низьке боргове навантаження на дохідну частину бюджету (біля 2%) дозволяє міській владі приймати участь в інфраструктурних проектах та залучати додаткове фінансування. За показником бюджетної забезпеченості (5,8 тис. грн.) місто поступається середньому значенню по країні, проте різниця між ними скорочується.


   Дмитро Задесенець, директор муніципального департаменту рейтингового агентства IBI-Rating, підкреслив «На фоні політичної невизначеності в Україні, а також приймаючи до уваги близькість м. Краматорська від зони ООС, зберігаються ризики розхитування суспільно-політичного стану в місті та регіоні. Подальша ескалація конфлікту матиме прямий негативний вплив на стан соціально-економічного комплексу міста. Разом з тим, протягом останніх років тут відмічалось зниження напруженості та зростання фінансування у розвиток міста, яке супроводжувалось покращенням бюджетних показників».


   Андрій Панков, міський голова м. Краматорська, зазначив:«Сьогодні Краматорськ переживає непрості часи. В попередні роки міській та регіональній владі вдалось стабілізувати соціально-економічну ситуацію в місті та відновити інфраструктуру. Наразі ми перейшли до активних дій із покращення операційного середовища в місті та залучення інвесторів, забезпечення прозорості діяльності міської влади та публічності прийняття нею рішень. Незважаючи на стан справ в регіоні, Краматорськ продовжує розвиватись та завжди виступає надійним партнером для бізнесу». 


   Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від Краматорської міської ради, у тому числі: показники соціально-економічного розвитку, статистичні дані, казначейську звітність, програмні матеріали, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку Рейтингове агентство вважає достовірною.


   ІBI-Rating – найбільше українське рейтингове агентство. Працює з 2005 року та має статус уповноваженого на проведення рейтингової оцінки від НКЦПФР. Надає професійні послуги з кредитно-рейтингової оцінки й консультування. Єдине агентство в Україні, що має чинне двостороннє партнерство з європейським рейтинговим агентством BCRA, сертифікованим в ESMA.

Прес-служба, за матеріалами прес-служби IBI-Rating

IBI-Rating has determined the credit rating and an investment attractiveness rating of Kramatorsk city


    National rating agency IBI-Rating informs on determining of the credit rating of Kramatorsk city at uaВВВ+ grade, with a «stable» outlook and the rating of investment attractiveness at invВВВ grade.


   Such ratings grades represent the city’s sufficient ability to pay off its financial commitments and sufficient investment attractiveness. The «stable» outlook, with the highest probability, implies immutability of the rating on the horizon for 12 months.


   Were taken into account:


   1. The structure of the economic complex of the city and the dynamics of its key indicators


   The Kramatorsk city has a powerful industrial complex and a moderately diversified economy. The basis of the industry is formed by the enterprises of mechanical engineering (40%) and the production of metal constructions (10%); trade and services are also actively developing.


   On the territory of Kramatorsk City Council, which unites 14 settlements, 186.8 thousand inhabitants lives and more than 10 thousand entities operates. During 2016-2018 the indicator of industrial products sold increased by one third to UAH 26.3 billion, which in 2.4 times higher than the national average per resident. Indicators of the city's economy are higher compared with the average data for Ukraine. Kramatorsk is characterized by low unemployment, high wages and no arrears in its payment.


   2. Competitive advantages and disadvantages in comparison with other cities of the country


   In Kramatorsk city are localized the key organs of government of the region. In addition, in the city are a significant number of educational institutions (according to different profiles) and a developed service, communal and social infrastructure. At the same time, the impact on the development of business activity has proximity to the zone of Joint Forces Operation and a special regulatory regime in the region. The influence of the good location of the city in relation to international transport corridors is limited to the conduct of hostilities in the region and trade restrictions. There is competition for labor resources from nearby cities (industrial centers).


   3. Financial policy efficiency and the budget indicators


   In 2016-2018 there was an increase in revenues to the budget of the Kramatorsk City Council, which occurred at the expense of its own sources and official transfers from the budgets of higher levelsRevenues increased by 1.5 times to UAH 2.4 billion. Own revenues increased by 1.6 times to UAH 1.1 billion. Their basis is tax revenues, 1/5 of which forms by PrJSC «Novokramatorsk machine-building plant», which makes budget filling sensitive to the results of the company’s activities. The expenses of the city are mainly directed to the financing of protected items. The allocations for infrastructure development are increasing, including in conjunction with international financial and humanitarian organizations. At the same time, low debt burden on the budget revenue (about 2%) allows the city authorities to participate in infrastructure projects and attract additional funding. In terms of budgetary provision level (UAH 5.8 thousand), the city is inferior to the national average, but the difference between them is decreasing.


   Mr. Dmytro Zadesenets, Director of the municipal department of the IBI-Rating agency, has announced: «Against the background of the political uncertainty in Ukraine, as well as taking into account the proximity of the Kramatorsk city to the zone of Joint Forces Operation, remain risks that the socio-political situation in the city and region may be shaken. A further escalation of the conflict will have a direct negative impact on the state of the socio-economic complex of the city. At the same time, in recent years, there has been a decrease in tension and an increase in financing for the development of the city, which was accompanied by an improvement in budget indicators».


   Mr. Andriy Pankov, Kramatorsk Mayor noted: «Today, Kramatorsk is experiencing difficult times. In previous years, the city and regional authorities managed to stabilize the socio-economic situation in the city and restore the infrastructure. Now we have moved to active actions to improve the operating environment in the city and attract investors, ensure the transparency of the city authorities and public decision-making. Despite the state of affairs in the region, Kramatorsk continues to evolve and always acts as a reliable partner for business».


   In order to conduct the analytical research the materials obtained from Kramatorsk city have been used, including: indicators of the social and economic development, statistical data, treasury statements, program materials, other necessary internal information, as well as the information from the public sources, which the Rating agency considers credible.


   ІBI-Rating is the largest Ukrainian rating agency. It has been operating since 2005 and has the status of authorized to conduct a rating from the National Securities and Stock Market Commission. Provides professional credit rating and advisory services. The only rating agency in Ukraine, which has a working bilateral partnership with the European rating agency BCRA, certified by ESMA.

The press department, on IBI-Rating press department materials

286 переглядів

Print

Пошук на сайтi


Подiї тижня

 • 01.06.2020

  08-00 10-00
  Проведення інструктажів відповідальних чергових управління щодо організації контролю за станом техногенної і природної небезпеки на території міста, забезпечення постійної готовності до оповіщення населення про загрозу та виникнення надзвичайних ситуацій, реагування на звернення громадян та взаємодії з іншими черговими службами
  учбовий клас міських курсів з питань ЦЗ
  начальник управління з питань цивільного захисту Кукочка С.В.

 • 01.06.2020

  11-00
  Засідання адміністративної комісії
  зала засідань виконкому,2 поверх
  заступник міського голови Боєвський С.О.

 • 03.06.2020

  10-00
  ВИКОНКОМ МІСЬКОЇ РАДИ:
  «Про виконання управлінням освіти делегованих повноважень органів виконавчої влади передбачених п.п.1, 4, 5, 6, 8 ст.32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
  Порядок денний
  зала засідань виконкому, 3 поверх
  керуючий справами виконкому Давискиба А.М.

 • 04.06.2020

  09-00 12-00
  Нарада з відповідальними особами міських спеціалізованих служб цивільного захисту щодо організації роботи при загрозі та виникненні надзвичайних ситуацій
  учбовий клас курсів цивільного захисту
  начальник управління з питань цивільного захисту Кукочка С.В.

 • 04.06.2020

  10-00 12-00
  Засідання міської комісії з питань евакуації
  зала засідань виконкому, 2 поверх
  начальник управління з питань цивільного захисту Кукочка С.В.

 • 04.06.2020

  15-00
  Засідання комісії по захисту прав дитини
  служба у справах дітей
  Заступник міського голови Люлька Ю.А

 • 05.06.2020

  10-00
  Засідання комісії з питань призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам
  Порядок денний
  Управління праці та соціального захисту населення
  Начальник управління Гришичева П.В

 • 05.06.2020

  11-00
  Засідання міської комісії з питань призначення державної допомоги малозабезпеченим сім`ям
  Порядок денний
  Управління праці та соціального захисту населення
  Начальник управління Гришичева П.В

 • 05.06.2020

  14-00
  Засідання міської комісії по розгляду питань, пов`язаних з наданням житлових субсидій
  Порядок денний
  Управління праці та соціального захисту населення
  Начальник управління Гришичева П.В.

Всі подiї


Календар новин


 • інвест паспорт_eng
 • Контакт центр
 • КРАМАТОРСЬКА МІСЬКА РАДА ОТРИМАЛА ВІД ГО «ІНСТИТУТ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ» ВІДЗНАКУ «РАДА ДРУЖНЯ ДО МЕДІА»
 • СБУ Інформує
 • Петиції
 • Громадський бюджет
 • бджет-візуалізація
 • ОСББ
 • Комунальна медична установа 'Міська лікарня №1'
 • Фондсоц страхування
 • Програм
 • Портал відкритих даних
 • Безоплатна правова допомога
 • Центр допомоги учасникам АТО
 • Пільги учасникам АТО_2
 • Проект підтримки внутрішньо переміщених осіб
 • Реєстрація документів на субсідію
 • Пільги учасникам АТО
 • Інформанція для переселенців
 • Сайт «Teplo.gov.ua»: як отримати субсидію?